Система за логистично управление iNAV

Наблюдение и проследяване на МПС

Изграждането на система за логистично управление произтича от необходимостта за бързо, оптимално и икономически изгодно решаване на логистични транспортни задачи в страната и чужбина, както и в условията на претоварен трафик в големите градове. Предназначението на системата е да дава точна информация относно местоположението и състоянието на подвижните обекти, следени в реално време с използване на GPS устройства, и визуализирани в централен мониторинг център (Център за наблюдение, контрол и управление). Съчетаването на данните за местоположението на подвижния обект с пътната мрежа навсякъде по света и с градската инфраструктура (улици, сгради и др.) дава възможност за бързо и адекватно реагиране и вземане на ефективни решения за действие. Чрез специализиран софтуер се визуализират и контролират параметрите на движението и маршрута на превозните средства и отклонения от предварително зададени стойности.

След избор на определен интервал от време от календара (часове, дни, седмици и месеци), в таблицата се дават координати, време, изминато разстояние, моментна скрост, както и максималната скорост за избрания интервал. В графичен вид се представя скоростта на движение за избрания интервал от време, от където се виждат ясно отклоненията от допустимите скорости. При вграждане на инерциална система се получава допълнителна информация за стила на шофиране при преминаване през неравности, завои и при резки маневри. Критериите за контрол могат да се настройват чрез SMS. Това е много полезно за превантивен контрол на управлението на автомобила от служителите на фирмата.

Системата за логистично управление позволява да бъдат преодолени транспортните проблеми, свързани с неравномерна натовареност на транспорта в големите градове, като дава възможност за подобряване на предлаганите услуги чрез по-добро планиране на ресурсите и понижаване на разходите чрез оптимизиране на транспортния трафик и получаване на точна и навременна информация за превозните средства и работата на системата.

Внедряването на тази система обезателно ще доведе до завишен контрол върху превозните средства чрез:

  • Проследяване движението на превозните средства и визуализация на тяхното положение на карта;
  • Създаване и управление на маршрути;
  • Получаване на алармено съобщение при авария;
  • Контролиране ограниченията на скоростта;
  • Контрол и управление на работата на водачите;
  • Наблюдение на състоянията на системата, осъществено чрез безжична връзка;
  • Оптимизиране на движението и намаляване на закъсненията по график.
  • Съхранение и ползване на статистически данни за изминати маршрути и параметри на движението на ПТС;
  • Превантивен контрол на управлението на автомобила.

Системата може да бъде използвана също така за събиране, обработка и архивиране на допълнителна информация относно разположението на различни стационарни обекти, представляващи интерес за фирмата. Това дава възможност за по-добро логистично управление на транспорта и адекватно реагиране и вземане на ефективни решения за действие в контекста на дадена ситуация.